Bong Bóng Cá
 
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 1       
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 1
  25,200,000  VNĐ
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 2       
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 2
  15,500,000  VNĐ
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 1       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 1
  7,900,000  VNĐ
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 2       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 2
  6,800,000  VNĐ
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 3       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 3
  6,300,000  VNĐ
Bóng Cá Lạc Thượng Hạng       
Bóng Cá Lạc Thượng Hạng
  4,900,000  VNĐ
Bóng Cá Sửu (Phá Cáo) Thượng Hạng       
Bóng Cá Sửu (Phá Cáo) Thượng Hạng
  4,500,000  VNĐ
Bong Bóng Cá Chẽm Thượng Hạng       
Bong Bóng Cá Chẽm Thượng Hạng
  3,800,000  VNĐ
Bóng Cá Basa Rang Muối       
Bóng Cá Basa Rang Muối
  660,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29