123

Vi Cá
 
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 1       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 1
  16,800,000  VNĐ
 Cực Phẩm Vi Cá Mập       
Cực Phẩm Vi Cá Mập
  22,000,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 2       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 2
  13,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 3       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 3
  10,700,000  VNĐ
 Vi Cá Mập - Loại 1       
Vi Cá Mập - Loại 1
  8,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập - Loại 2       
Vi Cá Mập - Loại 2
  7,900,000  VNĐ
Vi Cá Mập - Loại 3       
Vi Cá Mập - Loại 3
  6,800,000  VNĐ
Vi Cá Mập Tươi       
Vi Cá Mập Tươi
  4,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô Đuôi 1,8 - dưới 2,5 tấc       
Vi Cá Mập Thô Đuôi 1,8 - dưới 2,5 tấc
  9,200,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Đuôi trên 2,5 tấc       
Vi Cá Mập Thô - Đuôi trên 2,5 tấc
  10,400,000  VNĐ
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 1       
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 1
  6,300,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô -Chẹn 2       
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 2
  5,200,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Chẹn 3       
Vi Cá Mập Thô - Chẹn 3
  3,900,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Cánh       
Vi Cá Mập Thô - Cánh
  6,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Kỳ       
Vi Cá Mập Thô - Kỳ
  7,800,000  VNĐ